Όροι συμμετοχής και χρήσης

Το «FocusOnline» είναι μία online υπηρεσία, διαθέσιμη μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.focusonline.gr. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία, με τρόπο σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τους όρους  που παρουσιάζονται ακολούθως. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης και να συμφωνήσετε με αυτούς, ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβασηστην υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία συμφωνείτε να υπόκεισθε και να τηρείτε τους ακόλουθους όρους χρήσης, σαν να έχετε υπογράψει αυτή τη Συμφωνία. Στην περίπτωση μη τήρησης από την πλευρά σας των ακόλουθων όρων χρήσης, η Focus Bari διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει το δικαίωμα πρόσβασής σας στην υπηρεσία με την επιφύλαξη επιβολής των νομικών κυρώσεων ανά περίπτωση. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα FocusOnline, πρέπει πρωτίστως  να συμφωνήσετε με τους Όρους.  Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αν δε αποδεχτείτε τους Όρους. Ως χρήστης της υπηρεσίας  FocusOnline, δηλώνετε άμεσα  ότι είστε κατάλληλοι  και ότι δικαιούστενα συμμετέχετε  στο πρόγραμμα/υπηρεσία και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:

1. Καταλληλότητα συμμετοχής

Βασική προϋπόθεση εγγραφής στο πρόγραμμα FocusOnline και χρήσης του είναι να έχετε συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας σας και να έχετε τόπο μόνιμης κατοικίας σας την Ελλάδα. Τα στοιχεία τα οποία δίνονται από εσάς πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να αφορούν εσάς προσωπικά και μόνο. Στην περίπτωση που υπάρχει παράβαση των ανωτέρω και κυρίως του ορίου της ηλικίας, τότε η Focus Bari μπορεί να διαγράψει και να απαγορεύσει την πρόσβαση στο εν λόγω πρόγραμμα καθώς και να στραφεί κατά του παρανομούντος, με προσφυγή στα ελληνικά δικαστήρια. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας και να αποδεχτείτε τους Όρους Συμμετοχής αν δεν είστε κατάλληλοι σύμφωνα με τα ανωτέρω. Επαναλαμβάνεται ότι η Focus Bari έχει το δικαίωμα ,κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αρνηθεί τις υπηρεσίες σε οποιονδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή.

2. Χρήση των υπηρεσιών από εσάς

Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία, θα σας ζητηθούν προσωπικές πληροφορίες ( δημογραφικά χαρακτηριστικά και άλλες πληροφορίες προφίλ), στο πλαίσιο της διαδικασία εγγραφής στην Υπηρεσία. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε πληροφορία εγγραφής παρέχετε στη Focus Bari θα είναι πάντοτε ακριβής, ορθή και ενημερωμένη. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε απαντήσεις στα ερωτηματολόγια των ερευνών στις οποίες θα λαμβάνετε μέρος, θα είναι πάντοτε ακριβείς, ορθές και αληθινές. Εάν παρέχετε στη Focus Bari οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι αναληθείς, ανακριβείς ή μη ισχύουσες ή εάν η Focus Bari ή κάποιος από τους συνεργάτες της έχει βάσιμους λόγους να υποψιαστεί ότι τέτοιες πληροφορίες είναι αναληθείς, ανακριβείς ή μη ισχύουσες, η Focus Bari  έχει το δικαίωμα να τερματίσει την ιδιότητα μέλους σας, να αρνηθεί την οποιαδήποτε τωρινή ή μελλοντική πρόσβασή σας στον ιστότοπο του FocusOnline καθώς και την απόδοση των οποιονδήποτε πόντων ή άλλων ανταμοιβών.  Αποδέχεστε και συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία για σκοπούς επιτρεπόμενους από τους Όρους και οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό ή οποιεσδήποτε γενικώς αποδεκτές, πρακτικές ή κατευθυντήριες γραμμές στις σχετικές δικαιοδοσίες. Αποδέχεστε και συμφωνείτε να μην εισέρχεσθε (ή να μην αποπειράστε να εισέλθετε) στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός από την διασύνδεση που παρέχει η Focus Bari. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεν θα εμπλακείτε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία παρεμβαίνει στην Υπηρεσία ή διαταράσσει την Υπηρεσία (ή τους διακομιστές και τα δίκτυα,τα οποία συνδέονται με την Υπηρεσία). Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι (και ότι η Focus Bari δεν φέρει ευθύνη απέναντι σε εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο) για οποιαδήποτε αθέτηση των υποχρεώσεών σας βάσει των Όρων Συμμετοχής και για τις συνέπειες (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας την οποία μπορεί να υποστεί η Focus Bari) οποιασδήποτε  ως άνω αθέτησης.

3. Περιορισμοί της ιδιότητας μέλους, ασφάλεια λογαριασμού, μη-δυνατότητα μεταβίβασης

Ένα άτομο μπορεί να έχει έναν μόνο λογαριασμό μέλους. Η χρήση περισσοτέρων του ενός διαφορετικών λογαριασμών από το ίδιο άτομο με στόχο τις πολλαπλές εγγραφές στην υπηρεσία απαγορεύεται και υπόκειται σε άμεση ακύρωση τόσο των εγγραφών όσο και των οποιονδήποτε πόντων ή άλλης ανταμοιβής μπορεί μέχρι εκείνη τη στιγμή το άτομο να δικαιούται. Η ιδιότητα μέλους του FocusOnline panel είναι συγκεκριμένη και αφορά ένα άτομο με τη μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έκανε εγγραφή και συμπλήρωσε τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και άλλες πληροφορίες για το προφίλ του. Οι πόντοι ή οποιαδήποτε άλλη ανταμοιβή, δίνονται σε μεμονωμένα μέλη και δεν μεταφέρονται. Οι πόντοι δεν θεωρούνται περιουσιακό στοιχείο και κατά αυτή την έννοια δεν μπορούν να πουληθούν, να μεταβιβαστούν ή να δοθούν σε άλλο μέλος ή άτομο.  Αποδέχεστε και κατανοείτε ότι είστε υπεύθυνοι για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών πρόσβασης που σχετίζονται με τον λογαριασμό, τον οποίο χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σας στην Υπηρεσία. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι είστε οι ίδιοι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια πόντων ή άλλες αθέμιτες ενέργειες που σχετίζονται με την κοινοποίηση του κωδικού πρόσβασής τους σε άλλους. Αντιστοίχως συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι απέναντι στη Focus Bari για κάθε δραστηριότητα η οποία λαμβάνει χώρα υπό τον λογαριασμό σας.  Στην περίπτωση που αντιληφθείτε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του δικού σας κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας ,συμφωνείτε ότι θα ειδοποιήσετε αμέσως τη Focus Bari στη διεύθυνση info@focusonline.gr

4. Ενημέρωση για αλλαγές σε Προσωπικές & Άλλες Πληροφορίες

Συμφωνείτε ως μέλος να ενημερώσετε άμεσα τη Focus Bari για οποιεσδήποτε αλλαγές στις προσωπικές και άλλες πληροφορίες που έχετε κατά την εγγραφή σας και οι οποίες περιλαμβάνουν χωρίς να περιορίζονται στο όνομα, τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας σας, το αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις δημογραφικές πληροφορίες, ενημερώνοντας αυτές τις πληροφορίες στον ιστότοπο  του FocusOnline.

5. Μηδενική Ανοχή της Κατάχρησης ή της Απάτης

Τα μέλη συμφωνούν να τηρήσουν και να μην κάνουν κακή χρήση των οφελών και των προνομίων που έχουν όντας μέλη του FocusOnline panel. Τέτοιες καταχρήσεις περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στις προσπάθειες να κερδηθούν πόντοι ανταμοιβής ή να εξαγοραστούν πόντοι ανταμοιβής με οποιοδήποτε τρόπο που να συγκρούεται με το σκοπό αυτών των όρων ή διατάξεων. Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε ψευδείς μεθόδους για να κερδηθούν πόντοι ανταμοιβής ή άλλα κίνητρα ή εξαγοράζοντας ή αγοράζοντας πόντους πλαστογραφώντας έρευνες κλπ.  Απαγορεύεται αυστηρά η δολίευση δημοσκοπήσεων, δηλαδή δεν επιτρέπεται να διπλοψηφίσετε. Αν ανιχνευθεί απόπειρα δολίευσης  με διπλοψηφία, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, το μέλος θα αποκλειστεί άμεσα και οριστικά.

6. Προστασία απορρήτου – Προσωπικά δεδομένα

Η Focus Bari σέβεται το προσωπικό απόρρητο και διαφυλάσσει από κάθε δημόσια προβολή τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, περί προστασίας από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Η περιοχή εγγραφής στο panel  και μερικές έρευνες, μπορεί να σας ζητήσουν να έχετε ενεργοποιημένα τα cookies στον φυλλομετρητή σας (Internet Browser) ως τρόπο εξασφάλισης της ακεραιότητας των στοιχείων που δίνετε.  Κανένα προσωπικό σας στοιχείο δεν θα αποθηκευτεί στο cookie.

7. Αναστολή της συμμετοχής

Η Focus Bari μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει  τη συμμετοχή σας στο FocusOnline χωρίς κανένα περιορισμό εφόσον δεν τηρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής που περιγράφονται στην παρούσα.

8. Λύση της συμμετοχής

Η Focus Bari διατηρεί το δικαίωμα άμεσης έκδοσης προειδοποίησης , προσωρινής αναστολής, αναστολής για αόριστο χρόνο ή τερματισμού της  και  να επικυρώσει οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται σε αυτήν.

9. Πνευματικά δικαιώματα

Αναγνωρίζεται ότι η Υπηρεσία περιέχει πληροφορίες , λογισμικό, γραφικά και άλλο τυχόν υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας , σήματα και ότι αυτά τα δικαιώματα είναι έγκυρα και προστατευμένα. Δεν μπορείτε να αλλοιώσετε, να εκδώσετε, να μεταφέρετε ή να συμμετέχετε στη μεταφορά ή πώληση, να δημιουργήσετε παράγωγη δουλειά ή να εκμεταλλευτείτε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο μερικό ή ολικό το περιεχόμενο της Υπηρεσίας.

10. Δικαιώματα ιδιοκτησίας – Εμπιστευτικότητα

Με το να γίνεται μέλος του FocusOnline panel ,συμφωνείτε ότι θα κρατήσετε εμπιστευτικές και δεν θα αποκαλύψετε σε τρίτους τις πληροφορίες που θα μάθετε σχετικά με οποιαδήποτε έρευνα , τα ερωτηματολόγια ή άλλη δραστηριότητα έρευνας αγοράς που σχετίζεται με το FocusOnline. Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε έρευνα ή ερωτηματολόγιο αυστηρά με σκοπό τη συμμετοχή σας στην εκάστοτε έρευνα και την παροχή των σχετικών στοιχείων απαντήσεων στη Focus Bari. Θα ενημερώσετε τη Focus Bari εάν υποπέσει στην αντίληψη σας οποιαδήποτε απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση των πληροφοριών. Το είδος των πληροφοριών που μπορεί να μάθετε σχετικά με μια έρευνα ή ερωτηματολόγιο και που δεν επιτρέπεται να κοινοποιούνται σε τρίτους, περιλαμβάνουν εμπορικές πληροφορίες, πληροφορίες αποκλειστικής εκμετάλλευσης , περιεχόμενο μέσων μαζικής ενημέρωσης, αποκλειστικές τεχνικές, σκίτσα, σχέδια, συγγραφικές εργασίες, πρότυπα , εφευρέσεις , τεχνογνωσία , έρευνα , πειραματική εργασία, ανάπτυξη, λεπτομέρειες και προδιαγραφές σχεδίου πλάνα πωλήσεων και άλλες πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με την έρευνα.
Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η Focus Bari έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα, κυριότητα ή έννομο συμφέρον επί της Υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία υφίστανται εντός της Υπηρεσίας (είτε τα δικαιώματα αυτά τυγχάνουν κατοχυρωμένα είτε όχι οπουδήποτε στον κόσμο μπορεί να υφίστανται).

11. Ακύρωση συμμετοχής στο FocusOnline panel

Η συμμετοχή στο FocusOnline panel  με την ιδιότητα μέλους είναι εθελοντική και μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή το μέλος το θελήσει. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση ή απαίτηση να παραμείνετε μέλος του FocusOnline panel. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συμμετοχή σας στέλνοντας email στην διεύθυνση  privacy@focus.gr.

12. Αποκλεισμός εγγυήσεων

Η Υπηρεσία παρέχεται «ως έχει» και η Focus Bari δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς αυτήν.  Συγκεκριμένα η Focus Bari δεν εγγυάται προς εσάς ότι:

  • Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας.
  • Η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς θα είναι αδιατάρακτη έγκαιρη, ασφαλής ή απαλλαγμένη από τυχόν σφάλματα.
  • Οποιαδήποτε πληροφορία αποκτάται από εσάς ως αποτέλεσμα της  χρήσης της Υπηρεσίας από εσάς θα είναι ακριβής ή αξιόπιστη, και όποια ελαττώματα στη λειτουργία ή τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού, σας παρέχεται ως μέρος της Υπηρεσίας,  θα διορθώνονται.
  • Τίποτα από όσα αναφέρονται στους Όρους δεν θα επηρεάσει τα θεσμοθετημένα δικαιώματα, τα οποία πάντοτε απολαμβάνετε ως καταναλωτής και τα οποία δεν μπορείτε συμβατικά να τα συμφωνήσετε ή να τα αποποιηθείτε.
13. Τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης

Η Focus Bari μπορεί κατά καιρούς να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης. Όταν συντελεστούν οι τροποποιήσεις, η Focus Bari θα διαθέσει νέο αντίγραφο των Όρων Χρήσης και θα διατίθενται σε εσάς από ή μέσω των σχετιζόμενων υπηρεσιών.
Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία , μετά την ημερομηνία κατά την οποία τροποποιήθηκαν οι Όροι Χρήσης, η Focus Bari θα θεωρήσει την ανωτέρω χρήση από εσάς ως αποδοχή των ενημερωμένων Όρων Χρήσης.

14. Γενικοί νομικοί όροι – Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι όροι αποτελούν την ενιαία νομική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη Focus Bari και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς. Συμφωνείτε ότι η Focus Bari μπορεί να σας παρέχει ειδοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στις τροποποιήσεις των Όρων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανακοινώσεων στην Υπηρεσία.  Οι όροι χρήσης του FocusOnline διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τους νόμους του διεθνούς εμπορίου.  Σε κάθε περίπτωση αντιδικίας αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.  Συμφωνείτε ότι εάν η Focus Bari δεν ασκήσει οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα της ή ένδικο μέσο, το οποίο περιλαμβάνεται στους Όρους (ή το οποίο απολαμβάνει η Focus Bari οποιουδήποτε εφαρμοστέου δικαίου ), αυτό δεν θα θεωρείται ως επίσημη παραίτηση της Focus Bari από τα δικαιώματά της και ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ή ένδικα μέσα θα παραμένουν στη διάθεση της Focus Bari. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο , αρμόδιο να αποφανθεί επ΄αυτού του θέματος, κρίνει ότι οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω  Όρων είναι άκυρη, στην περίπτωση αυτή, η ως άνω διάταξη θα αφαιρείται από τους Όρους, χωρίς να επηρεάζονται οι λοιποί Όροι. Οι υπόλοιπες διατάξεις των Όρων θα εξακολουθήσουν να είναι έγκυρες και ισχυρές.

15. Επικοινωνία

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που θα δηλωθεί συγκεκριμένα κάποια διαφορετική διαδικασία η επικοινωνία σας με το FocusOnline γίνεται μέσω email στη διεύθυνση info@focusonline.gr  και η επικοινωνία της Focus Bari μαζί σας στη διεύθυνση email που δώσατε κατά την εγγραφή σας.

Τελευταία ενημέρωση 21/05/2018.

find us